Пакет двосторонніх угод між Державною митною службою України та Митною адміністрацією Румунії, 27 липня 2011 року, Чернівці

DECLARAŢIE ÎNTRE SERVICIUL VAMAL DE STAT AL UCRAINEI
ŞI AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR DIN ROMÂNIA
PRIVIND COOPERAREA AUTORITĂŢILOR VAMALE DIN PUNCTELE DE CONTROL AMPLASATE LA FRONTIERA UCRAINEANO-ROMÂNĂ

Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei şi Autoritatea Naţională a Vămilor din România

Recunoscând necesitatea de a intensifica cooperarea autorităţilor vamale din Ucraina şi România la punctele de control amplasate la frontiera comună şi necesitatea schimbului de informaţii dintre acestea;

Ţinând seama de faptul că intensificarea acţiunilor regionale comune este una din priorităţile vămii şi fiind interesate în dezvoltarea cooperării în domeniul vamal;

Străduindu-se să mărească capacitatea punctelor de control amplasate la frontiera ucraineano-română şi să creeze condiţii favorabile pentru implementarea eficace şi accelerarea controlului vamal al mărfurilor şi vehiculelor care traversează frontiera ucraineano-română;

Îşi declară disponibilitatea pentru:
– asigurarea cooperării în următoarele domenii:
– pregătirea şi implementarea de acţiuni comune pentru descoperirea fraudelor vamale
– informarea reciprocă privind creşterea neaşteptată a traficului de călători şi posibilele întârzieri şi timpul necesar pentru punctele de control;
– informarea imediată cu privire la restricţiile planificate ale traficului prin punctele de control, situaţiile de congestionare şi timpul necesar pentru revenirea la situaţia normală;
– schimb de informaţii privind construcţia (reconstrucţia) şi modul de aranjare a punctelor de control care pot afecta capacitatea acestora;
– schimb de informaţii privind schimbările şi modificările aduse actelor legislative din Ucraina şi România privind controlul vamal la punctele de trecere a frontierei.

Organizarea de întâlniri ale reprezentanţilor autorizaţi ai administraţiilor vamale din Ucraina şi România, dacă este necesar, dar cel puţin o dată pe an, pentru a discuta funcţionarea punctelor de trecere a frontierei, îmbunătăţirea controlului vamal al mărfurilor şi vehiculelor prin care trec acestea şi implementarea acordurilor între administraţiile vamale.

Realizarea, dacă este necesar, imediat, a cooperării între departamentele autorităţilor vamale din Ucraina şi România, la nivel local, folosind mijloacele de comunicare avute la dispoziţie pentru informare reciprocă în ce priveşte situaţia operaţională la punctele de control, îndeosebi:

– situaţia circulaţiei mărfurilor şi vehiculelor;
– situaţii de conflict neobişnuite, generate de deplasarea mărfurilor şi vehiculelor;
– deplasarea mărfurilor şi vehiculelor care implică condiţii speciale de deplasare (agabaritice, mărfuri inflamabile şi explozive, mărfuri perisabile etc.);
– aplicarea reglementărilor şi actelor administrative în domeniul controlului vamal şi al vămuirii mărfurilor şi vehiculelor.

Implementarea schimburilor de informaţii cu privire la:
– situaţia la punctele de control de la frontiera româno-ucraineană;
– încercări de a săvârşi infracţiuni vamale;
– alte aspecte referitoare la operaţiunile punctelor de control.

Să se analizeze posibilitatea de a se crea un grup de lucru care să abordeze funcţionarea operaţională urgentă a punctelor de control de la frontiera ucraineano-română, pentru a fi destinate şi traficului de mărfuri şi vehicule.

Prezenta Declaraţie nu va fi interpretată ca un Acord internaţional.

Intocmită la Cernăuţi, la 27 iulie 2011, în două exemplare originale în limbile ucraineană, română şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretarea acestei Declaraţii, va prevala textul în limba engleză.

 

DECLARATION
BETWEEN THE STATE CUSTOMS SERVICE OF UKRAINE AND THE NATIONAL CUSTOMS AUTHORITY OF ROMANIA
ON
COOPERATION OF CUSTOMS AUTHORITIES IN CHECKPOINTS ON UKRAINIAN-ROMANIAN BORDER

The State Customs Service of Ukraine and the National Customs Authority of Romania

RECOGNISING the need to strengthen the interaction of customs bodies of Ukraine and Romania at the checkpoints on the common border and the necessity of information exchange between them;

CONSIDERING the fact that the strengthening of joint regional action is one of the priorities of the customs and being interested in developing cooperation on cooperation in the customs area;

STRIVING to increase the capacity of checkpoints on the Ukrainian-Romanian border and create favorable conditions for effective implementation and acceleration of customs control of goods and vehicles transported across the Ukrainian-Romanian border;

DECLARE their readiness to:

• Provide cooperation in the following areas:
preparation and implementation of joint measures for detection of customs offenses;
each other informed about the unexpected increase in passenger traffic and about possible delays and the time required for the control points;
immediate information about the planned restriction of movement through checkpoints, on congestion and timing of their removal;
exchange of information about construction (reconstruction) and the arrangement of checkpoints that may affect their capacity;
exchange of information about changes and amendments in legislative acts of Ukraine and Romanian on the customs control at border crossing points.

• Hold meetings of authorized representatives of customs administrations of Ukraine and Romania if necessary, but at least once a year to discuss the functioning of border crossing points, improvement of customs control of goods and vehicles which they moved, the implementation of agreements between customs administrations.

• Provide, if required immediately, the interaction between the departments of customs authorities of Ukraine and Romania at the local level with the available means of communication for mutual information on the operational situation at the checkpoints, in particular on:
state movement of goods and vehicles;
complications of conflict (unusual) situations involving the movement of goods and vehicles;
movement of goods and vehicles with special conditions move (oversized, flammable and explosive goods, perishable goods, etc.);
enactment of regulations and administrative acts in the sphere of customs control and customs clearance of goods and vehicles.

• Implement the exchange of information about:
situation at the checkpoints on the Ukrainian-Romanian border;
attempt to commit customs offenses;
other issues related to the operation of checkpoints.

• Consider the possibility to Create a joint working group to address urgent operational functioning of checkpoints on the Ukrainian-Romanian border, moving them into goods and vehicles.
This Declaration shall not make an International Agreement.

Done at Chernivtsi of July 27 2011, in two original copies in the Ukrainian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Declaration, the English text shall prevail

DECLARAŢIE ÎNTRE SERVICIUL VAMAL DE STAT AL UCRAINEI
ŞI AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR DIN ROMÂNIA
PRIVIND COOPERAREA ÎN TIMPUL CONTROLULUI VAMAL
ŞI AL VĂMUIRII MĂRFURILOR CARE TRAVERSEAZĂ FRONTIERA
UCRAINEANO-ROMÂNĂ
ÎN CADRUL CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL „EURO 2012”

Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei şi Autoritatea Naţională a Vămilor din România;

Recunoscând necesitatea de a crea condiţii favorabile pentru deplasarea mărfurilor în cadrul Campionatului European de Fotbal „EURO 2012” (în continuare „EURO” 2012) peste frontiera ucraineano-română;
Având în vedere faptul că un nivel adecvat de măsuri pentru a pregăti „EURO 2012” şi deplasarea fără piedici a mărfurilor în cadrul lui „EURO 2012” vor promova o imagine pozitivă a administraţiilor vamale din Ucraina şi România în Comunitatea Europeană,

Îşi declară disponibilitatea pentru a:
– Asigura prioritate pentru controlul vamal şi vămuirea mărfurilor transportate în cadrul „EURO” 2012.
– Organiza informarea reciprocă despre rezultatele controlului vamal şi vămuirii bunurilor transportate în cadrul „EURO” 2012.
– În cazul unor dificultăţi care ar apărea în timpul controlului şi vămuirii mărfurilor transportate în cadrul „EURO” 2012, se vor informa reciproc cu privire la cauzele care au generat complicaţiile şi măsurile care urmează să fie luate pentru încheierea controlului vamal şi a vămuirii.
– Vor numi reprezentanţi vamali autorizaţi ai punctelor de control de la frontiera ucraineano-română pentru a menţine un contact cu cealaltă parte în timpul controlului vamal şi al vămuirii mărfurilor care traversează frontiera în cadrul „EURO” 2012.
Prezenta Declaraţie nu va fi interpretată ca un Acord internaţional.

Intocmită la Cernăuţi, la 27 iulie 2011, în două exemplare originale în limbile ucraineană, română şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretarea acestei Declaraţii, va prevala textul în limba engleză.

DECLARATION
BETWEEN THE STATE CUSTOMS SERVICE OF UKRAINE AND THE NATIONAL CUSTOMS AUTHORITY OF ROMANIA
ON
COOPERATION
DURING CUSTOMS CONTROL AND CUSTOMS CLEARANCE
OF GOODS THAT MOVE THROUGH THE UKRAINIAN-ROMANIAN BORDER IN THE FRAMEWORK OF EUROPEAN FOOTBALL CHAMPIONSHIP “EURO 2012”

The State Customs Service of Ukraine and the National Customs Authority of Romania
RECOGNISING the need to create favourable conditions for movement of goods within the framework of the European Football Championship “EURO 2012” (further – “EURO 2012”) through the Ukrainian-Romanian border;

CONSIDERING the fact that an adequate level of measures to prepare for “EURO 2012” and unhindered movement of goods within the “EURO 2012” will promote a positive image of customs administrations of Ukraine and Romania in the European Community

DECLARE their readiness to:

• Ensure priority for customs control and customs clearance of goods carried in the framework of the “EURO 2012”.

• Organize mutual information about the results of customs control and customs clearance of goods carried in the framework of the “EURO 2012”.

• In case of difficulties during the customs control and customs clearance of goods carried within the framework of Euro 2012, immediately inform each other about the reasons for these complications and measures to be taken for completion of customs control and customs clearance.
• Define the authorized customs representatives of the checkpoints on the Ukrainian-Romanian border to maintain contact with adjacent side during the customs control and clearance of goods crossing within the framework of “EURO 2012”.
This Declaration shall not make an International Agreement.

Done at Chernivtsi of July 27 2011, in two original copies in the Ukrainian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Declaration, the English text shall prevail

DECLARAŢIE ÎNTRE SERVICIUL VAMAL DE STAT AL UCRAINEI
ŞI AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR DIN ROMÂNIA
PRIVIND COOPERAREA ÎN TIMPUL GĂZDUIRII
CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL „EURO 2012”

Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei şi Autoritatea Naţională a Vămilor din România

Recunoscând necesitatea de a crea condiţii favorabile pentru deplasarea membrilor echipelor de fotbal, reprezentanţilor UEFA, grupurilor organizate de turişti şi suporteri peste frontiera ucraineano-română, în cadrul Campionatului European de Fotbal „EURO 2012” (în continuare „EURO” 2012);
Ţinând seama de posibila creştere substanţială a traficului de vehicule şi pasageri în timpul lui „EURO” 2012,
Îşi declară disponibilitatea pentru a:
– Analiza, în cooperare cu agenţiile de frontieră din Ucraina şi România, posibilitatea de a aranja în punctele de trecere cu autoturismele peste frontiera ucraineano-română culoare separate „EURO” 2012 pentru deplasarea membrilor echipelor de fotbal, reprezentanţilor UEFA, grupurilor organizate de turişti şi suporteri în timpul „EURO” 2012.
– Accelera procedurile de control vamal şi vămuire a mărfurilor si efectelor personale care vor fi transportate de către membrii echipelor de fotbal, reprezentanţii UEFA, grupurile organizate de turişti şi suporteri în timpul „EURO” 2012 la traversarea frontierei ucraineano-române şi a organiza informări reciproce despre rezultatele unei asemenea monitorizări.
În cazul unor situaţii complicate apărute în timpul controlului vamal şi al vămuirii mărfurilor şi efectelor personale care vor fi transportate de către membrii echipelor de fotbal, reprezentanţii UEFA, grupurile organizate de turişti şi suporteri în timpul „EURO” 2012 şi care traversează frontiera ucraineano-română, se vor informa despre cauzele care au generat complicaţiile şi despre măsurile ce urmează să fie luate pentru încheierea controlului vamal şi al vămuirii.
– Numi reprezentanţi vamali autorizaţi ai punctelor de control de la frontiera ucraineano-română pentru a menţine un contact cu cealaltă parte în timpul controlului vamal şi al vămuirii mărfurilor şi efectelor personale care vor fi transportate de către membrii echipelor de fotbal, reprezentanţii UEFA, grupurile organizate de turişti şi suporteri în timpul „EURO” 2012 cu ocazia trecerii frontierei ucraineano-române.
Prezenta Declaraţie nu va fi interpretată ca un Acord internaţional.

Intocmită la Cernăuţi, la 27 iulie 2011, în două exemplare originale în limbile ucraineană, română şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretarea acestei Declaraţii, va prevala textul în limba engleză.

DECLARATION
BETWEEN THE STATE CUSTOMS SERVICE OF UKRAINE AND THE NATIONAL CUSTOMS AUTHORITY OF ROMANIA
ON
COOPERATION WHILE HOSTING THE EUROPEAN FOOTBALL CHAMPIONSHIP “EURO 2012”

The State Customs Service of Ukraine and the National Customs Authority of Romania

RECOGNISING the need to create favourable conditions for the movement of members of football teams, the UEFA representatives, organized groups of tourists and fans across the Ukrainian-Romanian border in the framework of the European Football Championship “EURO 2012” (further – “EURO 2012”);

TAKING INTO CONSIDERATION possible sharp increase in vehicle and passenger traffic during the “EURO 2012”,

DECLARE their readiness to:

• Consider, in cooperation with border agencies of Ukraine and Romania, the possibility to arrange in the automobile border crossing points through the Ukrainian-Romanian border separate lanes “EURO 2012” for moving members of soccer teams, UEFA representatives, organized groups of tourists and fans during the “EURO 2012”.

• Speed up the procedures of customs control and clearance of goods and personal effects that will be moved by members of soccer teams, UEFA representatives, organized groups of tourists and fans during the “EURO 2012” crossing the Ukrainian-Romanian border and to organize mutual information the results of such monitoring.

• In case of complications during the customs control and clearance of goods and personal effects that will be moved by members of soccer teams, UEFA representatives, organized groups of tourists and fans during the “EURO 2012” crossing the Ukrainian-Romanian, immediately inform each one of the reasons for these complications and measures to be taken for completion of customs control and customs clearance.

• Define the authorized customs representatives of the checkpoints on the Ukrainian-Romanian border to maintain contact with adjacent side during the customs control and clearance of goods and personal effects that will be moved by members of football teams, the UEFA representatives, organized groups of tourists and fans during the “Euro-2012 “crossing the Ukrainian-Romanian border.
This Declaration shall not make an International Agreement.

Done at Chernivtsi of July 27 2011, in two original copies in the Ukrainian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Declaration, the English text shall prevail.

PROTOCOL OF INTENT
BETWEEN THE STATE CUSTOMS SERVICE OF UKRAINE AND THE NATIONAL CUSTOMS AUTHORITY OF ROMANIA
ON
COOPERATION IN CUSTOMS AREA

The State Customs Service of Ukraine and the National Customs Authority of Romania, hereinafter referred to as “Parties”,
Realizing objectives and challenges arisen for customs administrations due to modern development of global and regional trade and global integration processes which take place all over the world,
Emphasizing the important role of customs administrations in ensuring the development of trade between Ukraine and Romania,
Aspiring to enhance cooperation between the Parties with purpose to protect the economic interests of Ukraine and those of Romania,
Emphasizing the importance of European integration aspirations of Ukraine and experience of Romania as for bringing the national legislation and practice in line with European standards,
Acknowledging that the exchange of information on national customs legislation and its practical application, development of education and skills upgrading training, cooperation in the area of customs control, fight against customs offences on the state borders of the Parties’ States and attraction of international technical assistance shall be the factors contributing to the creation of modern customs administration in compliance with the European Union and international standards,
Being aware of their great potential,
Have agreed as follows:
Article 1
The Parties shall exchange information on national customs legislation and its bringing in line with the EU customs legislation and international norms and standards, as well as on best practices of its application.
Article 2
With purpose to optimize the customs control procedures on the borders between Ukraine and Romania the Parties shall undertake the following measures:
– improvement of customs control technologies;
– study of the matter concerning adjustment of information exchange on the movement of goods and vehicles between the territories of Parties’ States;
– coordination of joint actions in order to attract and use an international technical assistance aimed at development of border crossing points infrastructure and its technical equipment;
– coordination of methods and mechanisms to ensure effective cooperation at the level of heads of customs services;
– organization of full and continuous cooperation between the border customs offices and customs posts in order to resolve current problems and avoid delays at border crossings;
– rapid provision of information in emergency situations or circumstances that may affect the operation of checkpoints;
– exchange the information on standards for facilities and technical equipment of border crossing points.
Article 3
Within the framework of bilateral cooperation development on the fight against customs offences on the borders between Ukraine and Romania, the Parties shall carry out agreed joint activities, exchange information and advice on law enforcement activity in customs area, as well as exchange their experiences in this area.
Article 4
1. In order to develop cooperation on professional training, retraining and skills upgrading in the customs authorities the Parties agreed to:
– carry out regular mutual exchange of teaching materials, publications and training manuals on customs matters between educational institutions of the Parties;
– explore possibility to establish a cooperation and conclusion an agreement between the educational institutions of the Parties.
Article 5
The Parties will provide mutual consultations on the possibility to grant expert, technical and other EU assistance, as well as assist in raising such kind of assistance for reformation of the customs administrations of Ukraine in compliance with EU norms and standards.
Article 6
Any disputes related to the implementation and interpretation of this Protocol of Intent shall be settled through consultations and negotiations between the Parties.
Article 7
This Protocol of Intent shall not make an International Agreement.
Article 8
This Protocol of Intent shall enter into force upon signature and shall stay valid for an undetermined period.
Done at Chernivtsi of July 27 2011, in two original copies in the Ukrainian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Protocol, the English text shall prevail.

PROTOCOL DE INTENŢIE
ÎNTRE
SERVICIUL VAMAL DE STAT AL UCRAINEI
ŞI AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR DIN ROMÂNIA
PRIVIND COOPERAREA ÎN DOMENIUL VAMAL

Serviciul Vamal de Stat din Ucraina şi Autoritatea Naţională a Vămilor din România, denumite în continuare „Părţi”,
Luând notă de obiectivele şi provocările apărute pentru administraţiile vamale datorită dezvoltării moderne a comerţului mondial şi regional şi procesului global de integrare ce are loc pe plan mondial,
Evidenţiind rolul important al administraţiilor vamale pentru asigurarea dezvoltării comerţului între Ucraina şi România,
Aspirând la intensificarea cooperării între Părţi în scopul protejării intereselor economice ale Ucrainei şi României,
Evidenţiind importanţa aspiraţiilor de integrare europeană ale Ucrainei şi experienţa României privind alinierea legislaţiei naţionale şi a practicii la standardele europene,
Confirmând faptul că schimbul de informaţii privind legislaţia naţională şi aplicarea acesteia în practică, dezvoltarea sistemului de pregătire profesională, perfecţionarea, cooperarea în domeniul controlului vamal, lupta împotriva infracţiunilor vamale la frontierele statelor părţilor şi atragerea de asistenţă tehnică internaţională reprezintă factori ce contribuie la crearea unei administraţii vamale moderne în conformitate cu standardele Uniunii Europene şi standardele internaţionale,
Conştiente de marele lor potenţial,

Au convenit cele ce urmează:

Art. 1
Părţile vor face schimb de informaţii privind legislaţia vamală naţională şi alinierea acesteia la legislaţia vamală a UE şi la normele şi standardele internaţionale, precum şi cele mai bune practici ale aplicării acesteia.

Art. 2
În scopul optimizării procedurilor privind controalele vamale la frontiera dintre Ucraina şi România, Părţile vor întreprinde următoarele măsuri vizând:

– îmbunătăţirea tehnologiilor privind controalele vamale;
– studierea problemelor referitoare la ajustarea schimbului de informaţii privind deplasarea mărfurilor şi vehiculelor între teritoriile statelor părţilor;
– coordonarea acţiunilor comune pentru a atrage şi utiliza asistenţa tehnică în scopul dezvoltării infrastructurii din punctele de trecere a frontierei şi a echipamentului tehnic;
– coordonarea metodelor şi mecanismelor pentru asigurarea unei cooperări eficace la nivelul şefilor serviciilor vamale;
– organizarea unei cooperări continue şi plenare între birourile vamale de frontieră şi posturile vamale de frontieră pentru a soluţiona problemele curente şi evita întârzierile la punctele de trecere a frontierei;
– furnizarea rapidă de informaţii în situaţii de urgenţă sau circumstanţe ce pot afecta operaţiunile la punctele de control;
– schimb de informaţii privind standardele referitoare la instalaţiile şi echipamentul tehnic din punctele de trecere a frontierei.

Art. 3.
În cadrul dezvoltării cooperării bilaterale privind lupta împotriva infracţiunilor vamale la frontiera dintre Ucraina şi România, Părţile vor desfăşura activităţi comune convenite, schimb de informaţii şi consiliere privind activitatea de luptă împotriva fraudelor în domeniul vamal precum şi schimb de experienţă în acest domeniu.

Art. 4.
Pentru a dezvolta cooperarea privind pregătirea profesională şi perfecţionarea în cadrul autorităţilor vamale, Părţile au convenit să:
– efectueze un schimb reciproc periodic de material didactic, publicaţii şi manuale privind problemele de natură vamală între instituţiile de pregătire profesională ale Părţilor.
– exploreze posibilitatea de a stabili o cooperare şi a încheia un acord între instituţiile de pregătire profesională ale Părţilor

Art. 5.
Părţile îşi vor acorda consultaţii privind posibilitatea de furniza asistenţă şi expertiză tehnică legată de Uniunea Europeană şi se vor ajuta în creşterea acestei asistenţe pentru reformarea administraţiei vamale din Ucraina, cu respectarea normelor şi standardelor UE.

Art. 6.
Orice dispute referitoare la implementarea şi interpretarea acestui Protocol de intenţie vor fi soluţionate prin consultări şi negocieri între Părţi.

Art. 7.
Acest Protocol de intenţie nu reprezintă un acord internaţional.

Art. 8.
Acest Protocol de intenţie va intra în vigoare la momentul semnării şi va avea valabilitate pentru o perioadă nedeterminată.

Întocmit la Cernăuţi, la 27 iulie 2011, în două exemplare originale în limbile ucraineană, română şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretarea acestui Protocol, va prevala textul în limba engleză.

For the State Customs Service of Ukraine
Ihor KALETNIK
Chairman of the State Customs Service of Ukraine
Pentru Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei
IHOR KALETNIK
Preşedintele Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei

For the National Customs Authority of Romania
Viorel COMANITA
Vice-President of the National Agency for Fiscal Administration and Head of the National Customs Authority of Romania
Pentru Autoritatea Naţională a Vămilor din România
VIOREL COMĂNIŢĂ
Vicepreşedinte al ANAF şi conducător al Autorităţii Naţionale a Vămilor din Români


Tags: